Všeobecné obchodní podmínky

Formulář na odstoupení od smlouvy ke stažení naleznete zde

Reklamační protokol ke stažení naleznete zde

Obecná ustanovení a vymezení pojmů


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti podnikatelského subjektu PM FORTIS s.r.o., se sídlem Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 97405, IČ: 46 565 981, DIČ: SK202 343 9385 zapsaného v OR Okresního soudu BB oddíl: Sro, Vložka č. 21759 / S, (dále jen „Prodávající“) a kupujícího (dále jen „Kupující“) při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce prodávajícího www.insta360cam.eu/cs (dále jen “ insta360cam.eu/cs „) a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen“ kupní smlouva „). (Prodávající a Kupující společně dále jen“ Smluvní strany „).

2. Tyto VOP platí pro koupi zboží objednaného prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „E-obchod“) na insta360cam.eu/cs .

3. VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na insta360cam.eu/cs .

4. Všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

5. Práva Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona Šlovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. a zákona č.102 / 2014 na ochranu spotřebitele při prodeji zboží a poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory zůstávají těmito VOP nedoktnuté.

6. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická osoba po dovršení 16 let, nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím E-obchodu na insta360cam.eu/cs .

7. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky E-obchodu na insta360cam.eu/cs a celková cena tohoto zboží, zpracovaný systémem E-obchodu.

8. Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na insta360cam.eu/cs

9. Celý obsah Stránky je chráněn autorským právem. Uživatelé nesmí měnit, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, zveřejňovat, prodávat, udělovat povolení, vytvářet odvozená díla nebo používat jakýkoliv obsah Stránky pro komerční nebo veřejné účely.

10. Kontaktní údaje Prodávajícího pro Kupujících:

10.1 Radovan Kováčik
10.2 Tel .: +421 908 411 771
10.3 E-mail: info@insta360cam.eu
11. Orgán dozoru Inspektorát SOI pro Banskobystrický kraj, Dolní 46, 974 00 Banská Bystrica 1


Objednávka
1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů.

2. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a / nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající také neodpovídá za škodu, která byla způsobena Kupujícímu důsledkem toho, že Kupující zapomněl své přístupové heslo a / nebo se přístupové heslo Kupujícího dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Prodávajícího.

3. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.

4. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) případně telefonicky obsah elektronické objednávky Kupujícího a to neprodleně po jejím obdržení Prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen o tom vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@insta360cam.eu/cs

5. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:

5.1 Identifikace Kupujícího, tj obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, kontakt (telefon a e-mailová adresa) a v případě právnických osob nebo živnostníků IČO, DIČ;

5.2 Popis a název objednávaného zboží podle katalogu;

5.3 Množství objednávaného zboží;

5.4 Adresa místa dodání zboží (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla / bydliště Kupujícího);

6. Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému zpřesnění a / nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a / nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.

7. Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.


Storno objednávky
1.Prodávající má právo zrušit objednávku z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně která je uvedena v internetovém obchodě pokud se s kupujícím nedohodne na náhradní plnění. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem.

2. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů.


Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy

Formulář na odstoupení od smlouvy


1.Jestliže prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím .

2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č.102 / 2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

3. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se:

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně v určeném období ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat datum odstoupení od smlouvy, jméno a adresu kupujícího, datum objednávky a přesnou specifikaci zboží. Kromě toho doporučujeme uvést i způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění s číslem bankovního účtu a / nebo preferovanou poštovní adresou kupujícího.

8. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího nelze požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

9. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

10. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný.

11. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

12. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

13. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

14. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:

a) hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši
b) náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro pozáruční servis zboží. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit prodávajícímu náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.


16. V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
– prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
– prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
– prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
– poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
– prodej zboží, který byl v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený nebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím nelze bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontovaný nábytek apod.


17. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla prodávajícího nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

18. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí prodávající ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí.

19. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

20. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil.

21. Ustanovení tohoto článku obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

22. Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodnuto jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující ho vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.


Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

1.Právo na odstoupení od kupní smlouvy
Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese PM FORTIS s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, email: info@insta360cam.eu/cs , tel.č. 0919 421 608. K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který se nachází jako příloha č. 1 obchodních a reklamačních podmínek. V případě zájmu máte možnost vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky [www.insta360cam.eu/cs ]. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od kupní smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem, resp. na jiném trvanlivém nosiči. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na adresu sídla společnosti bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží Ponesete. Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.


Cenové podmínky

1.Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím Insta360cam.eu/cs je uvedena vždy vedle vybraného zboží. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě insta360cam.eu/cs jsou konečné uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na insta360cam.eu/cs s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na insta360cam.eu/cs. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané. V případě, že se na Sportovekamery.eu objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např. jde-li o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se odlišuje od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena „0 EUR“ nebo „1 EUR“, Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.

3. V případě větších objednávek je možné si dohodnout individuální slevu, v závislosti na objemu objednaného zboží.

4. Recyklační poplatek je zahrnut v ceně prodávaných výrobků.


Platební podmínky

1. Platby se provádějí v Kč, přičemž Prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:
1.1 PLATBA NA DOBÍRKU: Kupující uhradí plnou částku v hotovosti při převzetí zásilky. 
1.2 PLATBA PŘEVODEM NA ÚČET: Kupující uhradí plnou částku prostřednictvím bankovního převodu jménem Kč na účet:

Bankovní spojení: FIO BANKA as
Číslo účtu: 2900733241/8330.
Variabilní symbol: číslo objednávky

Zboží Vám bude odesláno a doručeno až poté jako prodávající obrží platbu na svůj účet.

1.3 PLATBA PŘES KREDITNÍ KARTU (VISA, MAESTRO): Kupující uhradí plnou částku prostřednictvím své platební karty přes systém GoPay. Zboží mu bude odesláno ihned jako predávající obdrží platbu na svůj účet.
 

K objednanému zboží se připočítává poplatek za doručení:
DHL kurýr (CZ) ČESKO + 69 Kč
Dobírka + 25 Kč

Zboží je zasíláno prostřednictvím:
– DHL kurýr – vyžaduje podepsání přijetí příjemcem. Předpokládaná doba doručení je cca do 2 pracovních dnů od expedice zásilky
 

Dodácí podmínky

1.Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodnu jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující ho vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

2. Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností Prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů od dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky Kupujícího a to na místě dodání uvedené v elektronické objednávce. Dodací doba je však různá vzhledem na dostupnost některých artiklů. V případě delší lhůty Vás proto budeme o předpokládaném termínu expedice informovat telefonicky / e-mailem nejbližší pracovní den po odeslání objednávky.

3. Kupující je informován o zaslání zboží e-mailem resp. telefonicky.

4. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty či DHL kurýrem na adresu místa dodání uvedenou Kupujícím v elektronické objednávce. Zboží je zpravidla doručeno do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží Slovensku poštou. Přeprava kurýrem – zboží Vám bude doručen v rámci ČR do 48 hodin od expedice zásilky. Kurýr Vás bude telefonicky kontaktovat a doručí zboží na místo určení.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím.

6. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat doklad o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

7. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která nejeví tyto znaky. Dopravce DHL kurýrní společnost je povinna prodat zboží Kupujícímu po položkách a na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce. Jestliže zásilka nebyla při přebírání poškozena, a přesto je zboží po rozbalení poškozeno, ohlaste to neprodleně Prodávajícímu (nejpozději do tří pracovních dnů). Pokud tak neučiníte, můžete si uplatnit nároky z vad zjištěných při prohlídce jen pokud prokážete, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

8. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se uskutečňuje na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.
 

Záruční podmínky a reklamace

1.Na dodávané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu. Pokud nakupujete zboží jako firma (nákup pod registrovaným IČO) záruka za jakost zboží je zpravidla 12 měsíců.

2. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.

3. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacené. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují v sídle prodávajícího nebo v provozu jiného subjektu určeného na výkon opravy (záruční servis). Adresy a telefonní čísla najde kupující v sekci Kontakt na webových stránkách www.insta360cam.eu/cs

4. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího. Zboží prosím doručte čistý, mechanicky nepoškozené, podle možnosti v originálním balení a včetně Požadovaných dokladů (vyplněný reklamační formulář spolu se záručním listem, resp. Kopií dokladu o zaplacení, který slouží jako záruční list). Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme. Doporučujeme odeslán zboží pojistit.

5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

6. Prodávající určí způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

7. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.
Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím PM FORTIS s.r.o. je Slovenská obchodní inspekce Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenskej republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk ); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.
Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Veškeré právem uplatněné opravy jsou v záruční době bezplatné.

10. Záruka se nevztahuje na chyby, závady, nedostatky a poškození, které vznikly v důsledku používání, opotřebení, nesprávného používání nebo nesprávného ošetřování zboží ze strany zákazníka.

11. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis Vám poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

12. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu resp. doporučenou poštou reklamační protokol.


Reklamační formulář ke stažení naleznete zde
 

Osobní údaje a jejich ochrana

1.Strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky pokud je fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

2. Strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ (pokud mu bylo přiděleno), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

3. Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části „Můj účet“.

4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), ( dále jen „Nařízení“), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné na plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

5. Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích, resp. službách.

6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.

7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. 5 odst.1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

8. Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než je uvedeno v těchto obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zajistí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výhradně způsobem, který odpovídá účelu na který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány na jiný účel nebo za účelem plnění kupní smlouvy.

9. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,
b) kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,
c) účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů,
d) že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vybavení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,
e) jestliže se zpracování zakládá na čl. 6 odst.1 písm. f), že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,
f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů pokud existují,
g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,

10. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje v Nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.

11. Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:
a) totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího,
b) kontaktní údaje případné odpovědné osoby,
c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování,
d) pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana,
e) okruh příjemců, nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují,
f) v relevantním případě informaci o tom, že prodávající zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,
h) informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávací nebo práva namítat proti zpracovávání jakož i práva na přenositelnost údajů,
i) právo podat stížnost orgánu dozoru,
j) informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonnou nebo smluvní požadavkem nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy, zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí těchto údajů,
k) existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování;
Kupující má právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají a k ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie o které kupující požádá může prodávající účtovat poplatek odpovídající správním nákladům na vyhotovení kopie.

12. Pokud kupující uplatní své právo podle bodu 9.11 písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle bodu 9.11, považuje se žádost za podanou podle tohoto nařízení.

13. Kupující má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud kupující namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotyčného kupujícího se na takové účely již nesmějí a nebudou zpracovávat.

14. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů SR. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

15. Prodávající přijme vhodná opatření s cílem poskytnout kupujícímu všechny informace uvedené v bodě 9.11 v stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne.

16. Informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti.

17. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

18. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracovávání osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhem příjemců:
a) Účetní společnost se sídlem v Slovenské republice
b) DHL Parcel Slovensko spol. s r. o., se sídlem Borská 18, 831 06 Bratislava, IČO: 47927682
 

Obecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů naleznete zde


Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění

1. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, že nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.

2. Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou Smluvní strany nemohly předvídat a jejíž nemohly zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné péčí, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné .

3. V případě, že nastane událost podle bodu 2 jsou Smluvní strany povinné si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.


Závěrečná ustanovení
 

1. Při nákupu zboží na insta360cam.eu/cs se předpokládá ze strany Kupujícího znalost technických možností Internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů.

2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na insta360cam.eu/cs. Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zatěžuje Kupujícího.

3. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na insta360cam.eu/cs mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

4. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací ze insta360cam.eu/cs.

5. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží uvedené na insta360cam.eu/cs.

6. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit a / nebo doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na insta360cam.eu/cs

7. Strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.

8. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.


Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 29.05.2018